Plagas que Controla

ORUGAS MINADORES

· Spodoptera exigua (Rosquilla verde)

· Liriomyza trifolii

· Spodoptera littoralis (Rosquilla negra)

· Liriomyza strigata
· Autographa gamma (Plusia)

· Liriomiza bryoniae

· Chrysodeixis chalcites (Plusia)

· Liriomiza huidobrensis

· Heliothis peltigera (Heliotis)

 

· Helicoverpa armigera (Heliotis)