Plagas que Controla

 

COLEOPTEROS THYSANOPTEROS

· Melolontha spp

· Frankliniella occidentalis (trips)

· Otiorrhynchus spp (Gorgojos, Otiorrinco)

 

· Anoxia spp

NEMATODOS FITOPARASITOS

 

· Meloidogyne javanica

 LEPIDOPTEROS

· Meloidogyne arenaria

· Agrotis spp (Gusanos grises)

· Meloidogyne spp

· Spodoptera spp (Gusanos verdes)

· Xiphynema spp

 

· Tylenchulus spp

 

· Pratylenchus spp

 

· Helicotylenchus spp

 

· Rotylenchus spp

 

· Longidorus spp

 

· Trichodorus spp

 

· Porrilla, Batatilla, Agallas